Prowadzenie ksiąg podatkowych

W zakresie prowadzonej działalności spółka oferuje również prowadzenie

– podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

Oferujemy kompleksowe podejście do klienta, w ramach którego zapewniamy prowadzenie uproszczonej księgowości jaką jest KPiR wraz ze związanymi z nią ewidencjami vat, środków trwałych, wyposażenia itp.

-ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych

W ramach tej usługi w sposób kompleksowy nasi pracownicy prowadzą ewidencje podatkowe przychodów pozwalające wyliczać zryczałtowany podatek dochodowy

Dodatkowo w celu kompleksowej obsługi firm zapewniamy wyliczenia pracowniczych list płac, sporządzanie deklaracji ZUS, wyliczanie deklaracji PIT-4 i inne.

 

Grupa Audyt i Podatki sp. z o.o.

Usługi audytorskie

Spółka w ramach usług audytorskich wykonuje badania sprawozdań finansowych, sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej. Badamy zarówno sprawozdania jednostkowe oraz sprawozdania skonsolidowane grup kapitałowych. Oprócz powyższych usług, wykonujemy jeszcze usługi na rzecz przyszłych emitentów papierów wartościowych związanych z wejściem na GPW. Doradzamy oraz wykonujemy weryfikację części finansowej prospektów emisyjnych, memorandów informacyjnych oraz dokumentów rejestracyjnych. Przeprowadzamy badania historycznych danych finansowych na potrzeby prospektów emisyjnych i innych dokumentów informacyjnych.

Ponadto wykonujemy jeszcze szereg innych usług wynikających z kodeksu spółek handlowych, które wymagają zaangażowania Biegłego Rewidenta, do których zaliczamy badania planów połączenia spółek, ich przekształcenia lub podziału.

Komitet audytu w nowej odsłonie

Dnia 21 czerwca weszła w życie nowa ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017r. poz. 1089). Wraz z wejściem ustawy zostały wprowadzone istotne zmiany w zakresie powstawania oraz funkcjonowania komitetów audytu. W  obecnej formie komitet audytu musi powstać praktycznie w każdej spółce giełdowej.  Spółki giełdowe, które nie będą musiały tworzyć komitetu audytu muszą spełnić co najmniej dwie z trzech wartości:

  • średnioroczne zatrudnienie poniżej 50 osób
  • przychody nie większe niż 34 mln. zł
  • suma bilansowa nie większa niż 17 mln. zł

Takie warunki zwolnienia z obowiązku tworzenia komitetu audytu powodują, że w praktyce znacząca część spółek giełdowych jest zobowiązana do utworzenia komitetu audytu. Przy wybieraniu członków do komitetu audytu należy zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów, a mianowicie:

  • komitet audytu musi liczyć minimum 3 członków
  • przewodniczący komitetu musi być niezależny
  • większość członków komitetu musi być niezależna
  • co najmniej jeden członek komitetu audytu musi posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży
  • co najmniej jeden członek komitetu audytu musi posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych

Ustawodawca nałożył obowiązek dostosowania się do przepisów do 21 października 2017r.

Grupa Audyt i Podatki sp. z o.o.

Biegli Rewidenci i Doradcy Podatkowi

ul. Hallera 170/2

53-203 Wrocław

tel./fax. 071 339 04 33

509 489 800, 508 142 124, 698 884 384

biuro@gaip.pl

^
© Copyright 2017 gaip.pl | Projekt i realizacja strony www - SoftSpark