Limity transakcji gotówkowych określone przez ustawodawcę w roku 2017, a koszty uzyskania przychodów

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jasno określają w przepisie art. 22p ust. 1, że podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 i 1948) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. W związku z powyższym aby sprostać wymaganiom tego przepisu i jednocześnie zrozumieć jego zawiłość należy się odnieść do wspomnianej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Tak więc w art 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wskazano, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

  1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Przyglądając się literalnemu brzmieniu wyżej wymienionego art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej należy zwrócić uwagę na warunek konieczny spełnienia obu punktów wymienionych w ustępie 1 tj. stroną transakcji, z której wynika płatność musi być inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł …

W przypadku spełnienia wszystkich wyżej wymienionych warunków oczywiście transakcje takie w myśl obowiązujących przepisów nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
Natomiast można sobie wyobrazić sytuację kiedy nie zostaną spełnione wszystkie przesłanki wynikające właśnie z omawianego artykułu na przykład co często ma miejsce w obrocie gospodarczym stroną transakcji nie jest inny przedsiębiorca (jako sprzedający). W przypadku braku spełnienia wszystkich okoliczności nie ma kumulatywnego spełnienia wszystkich przesłanek art. 22 ust 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w tym miedzy innymi pkt 1 gdyż stroną owej sprzedaży jest osoba nie będąca przedsiębiorcą czyli przeciętny Kowalski, a co z tym jest związane całość każdej transakcji zakupu np. towarów handlowych od osoby nie będącej przedsiębiorcą i przekraczająca 15 000 zł mimo że opłacona została gotówką stanowi w całości koszty uzyskania przychodów.

Taki stan rzeczy jest podyktowany art 22 ust. 1 ustawy o pit gdyż kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów … oraz brakiem spełnienia przesłanek wynikających z art. 22p ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który się literalnie odwołuje do art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Grupa Audyt i Podatki sp. z o.o.

Biegli Rewidenci i Doradcy Podatkowi

ul. Hallera 170/2

53-203 Wrocław

tel./fax. 071 339 04 33

509 489 800, 508 142 124, 698 884 384

biuro@gaip.pl

^
© Copyright 2017 gaip.pl | Projekt i realizacja strony www - SoftSpark

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /public_html/gaip.pl/wp-includes/plugin.php on line 437