Postępowania naprawcze, upadłościowe i likwidacyjne

Oferujemy pomoc przedsiębiorcom w zakresie postępowania naprawczego, upadłościowego oraz likwidacyjnego.  Reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach  w zakresie doradztwa oraz  w prowadzeniu postępowań upadłościowych oraz likwidacyjnych. Nasza szeroka wiedza pozwala nam również świadczyć pomoc przedsiębiorcom, którzy w celu uniknięcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego poszukują wsparcia przy restrukturyzacji firmy.

Postępowanie naprawcze mogą prowadzić przedsiębiorcy, którzy na bieżąco regulują swoje zobowiązania, ale spodziewają się że ich sytuacja ekonomiczna w niedalekiej przyszłości znacząco się pogorszy i w niedługim czasie mogą stać się niewypłacalni.

Postępowanie upadłościowe ma na celu ochronę wierzycieli poprzez zamrożenie majątku dłużnika. Z jednej strony działanie to uniemożliwia uszczuplenie tego majątku, zaś z drugiej hamuje narastanie obciążeń dłużnika. Postępowanie upadłościowe nie zawsze musi oznaczać likwidację  podmiotu gospodarczego. Właściwie poprowadzone postępowanie upadłościowe, może być nowym rozdziałem i impulsem do rozwoju podmiotu.

Celem postępowania likwidacyjnego jest rozdysponowanie składników materialnych i niematerialnych, przedsiębiorstwa zaspokojenie lub zabezpieczenie wierzycieli oraz zakończenie bieżących spraw spółki z uwzględnieniem wyrejestrowania podmiotu. Postępowanie likwidacyjne jest prowadzone w spółkach osobowych i kapitałowych.

Prowadzenie ksiąg podatkowych

W zakresie prowadzonej działalności spółka oferuje również prowadzenie

– podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

Oferujemy kompleksowe podejście do klienta, w ramach którego zapewniamy prowadzenie uproszczonej księgowości jaką jest KPiR wraz ze związanymi z nią ewidencjami vat, środków trwałych, wyposażenia itp.

-ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych

W ramach tej usługi w sposób kompleksowy nasi pracownicy prowadzą ewidencje podatkowe przychodów pozwalające wyliczać zryczałtowany podatek dochodowy

Dodatkowo w celu kompleksowej obsługi firm zapewniamy wyliczenia pracowniczych list płac, sporządzanie deklaracji ZUS, wyliczanie deklaracji PIT-4 i inne.

 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

W ramach prowadzonej działalności spółka zapewnia kompleksową obsługę księgową firm (pełne księgi rachunkowe) w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów wykonawczych. Obsługa księgowa wykonywana przez certyfikowanych księgowych nadzorowana jest przez Biegłych Rewidentów a problemy podatkowe rozwiązywane są przez Doradców Podatkowych. Całościowa wiedza naszych ekspertów z zakresu finansów, rachunkowości i podatków pozwala nam w sposób profesjonalny oferować między innymi usługi takie jak:

– Kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

– Zakładanie planu kont
W ramach tej usługi skupiamy się na profilu działalności naszych klientów (usługi, handel, produkcja) oraz dopasowaniu planu kont do wewnętrznych potrzeb jednostki. Jednocześnie odpowiednia rozbudowa pionowa i pozioma planu kont prowadzić będzie w przyszłości do spełnienia najbardziej wymagających obowiązków sprawozdawczych oraz łatwości w podejmowaniu zarządczych decyzji

– Prowadzenie ewidencji Vat

– Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

– Sporządzanie deklaracji ZUS i podatkowych

– Sporządzanie deklaracji na potrzeby PFRON, NBP

– Obsługa kadrowo-płacowa

Sporządzanie opinii i ekspertyz

Nasz zespół specjalizuje się w pisaniu zarówno w ujęciach podatkowych jak i finansowych opinii i ekspertyz będących podstawą w podejmowaniu decyzji jak również na potrzeby zewnętrznych instytucji. W ramach tej usługi zapewniamy miedzy innymi:

– Wycenę przedsiębiorstw
Powyższe wymagane jest podczas przekształceń, wnoszenia aportem spółek, wystąpienia wspólnika itp. Wyceny wykonujemy metodami majątkowymi, zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz metodą mieszaną

– Opinie na potrzeby przekształceń i aportów przedsiębiorstw
W ramach tej usługi skupiamy się na aspektach podatkowych jak również na konsekwencjach finansowych dla udziałowców/akcjonariuszy

– Opinie finansowe i podatkowe dla klientów w tym między innymi w ramach postępowań sądowych z zakresu poprawności i rzetelności prowadzonych ksiąg rachunkowych, sporządzanych sprawozdań finansowych, rozrachunków z udziałowcami, zarządem, prawidłowości rozliczeń podatkowych itp.

– Sporządzanie biznes planów ze szczególnym uwzględnieniem przyszłej sytuacji finansowej jednostki

Marcin Wenzel

Ukończył studia na Uniwersytecie Wrocławskim na wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii oraz studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i kontroli finansowej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Od kilkunastu lat związany z rynkiem kapitałowym w zakresie Corporate Governance. Specjalizuje się w rachunkowości finansowej oraz sprawozdawczości grup kapitałowych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. W trakcie swojej kariery zawodowej uczestniczył w wielu projektach związanych z Due Diligence, IPO oraz pozyskiwaniu finansowania dłużnego na polskim rynku finansowym. Posiada szeroką wiedzę z zakresu wdrażania systemów kontroli wewnętrznej jak również zwiększania efektywności procesów finansowo-księgowych. Mówi płynnie w języku angielskim. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Doradztwo podatkowe

Nasi Doradcy Podatkowi na bieżąco wspomagają naszych klientów w zakresie prawa podatkowego zarówno materialnego jak i proceduralnego. W zakresie naszych usług znajduje się podatkowo kompleksowe wsparcie podmiotów gospodarczych w tym między innymi:

– Analizy prawno-podatkowe zagadnień ze szczególnym zwróceniem uwagi na PIT, CIT i VAT

– Sporządzanie dokumentacji podatkowej cen transferowych pomiędzy powiązanymi podmiotami gospodarczymi

– Pomaganie w bieżących kontaktach z urzędami skarbowymi.
Dajemy naszym klientom zrozumienie prawa podatkowego oraz swobodę w podejmowaniu decyzji

– Wsparcie oraz reprezentacja podczas toczących się kontroli i postepowań podatkowych.
Zdejmujemy z naszych klientów ciężar merytorycznych odpowiedzi na zadawane pytania przez organy podatkowe. Ustalamy strategię, odpowiadamy na pisma, uczestniczymy podczas przesłuchań, czynnie bierzemy udział na każdym stadium kontroli i postepowania podatkowego, piszemy wyjaśnienia i zastrzeżenia do protokołów kontroli mając zawsze na uwadze wagę informacji wskazanych w pisanych przez nas dokumentach oraz interes naszych klientów

– Reprezentacja klientów podczas postępowań odwoławczych poprzez pisanie odwołań od decyzji organów podatkowych.
Tym samym zdejmujemy z naszych klientów ciężar analizy całej dokumentacji zebranej podczas wcześniejszej kontroli podatkowej i postepowania podatkowego wskazując naszym klientom szanse oraz możliwości obrony ich praw z wykorzystaniem przepisów prawa oraz wyroków sądów administracyjnych.

– Reprezentacja przed Sądami Administracyjnymi w tym m.in. pisanie skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Na tym etapie analizujemy całą wcześniejszą dokumentację zebraną podczas zakończonych postepowań podatkowych przed organami podatkowymi. Wypowiadamy się co do meritum sprawy dając szansę naszym klientom zrozumienia wagi sytuacji oraz przejmujemy na siebie ciężar reprezentacji przez Sądami Administracyjnymi.

Marta Rogowska

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wieloletnia główna księgowa i dyrektor finansowy odpowiedzialna za jednostki produkcyjno-handlowe, w których realizowała politykę finansowo-podatkową. Po zdaniu egzaminów oraz wpisie na listę doradców podatkowych nieprzerwanie doradza klientom w zakresie podatków zarówno materialnych jak i procedur podatkowych dając im bezpieczeństwo i swobodę w zakresie podejmowanych decyzji jak również w kontaktach z organami podatkowymi. Podczas badania sprawozdań finansowych wykorzystuje swoją wiedzę zarówno audytorską jak i podatkową mając w szczególności na uwadze zawiłości przepisów jak i transparentność wykonywanego zawodu.

Grupa Audyt i Podatki sp. z o.o.

Usługi audytorskie

Spółka w ramach usług audytorskich wykonuje badania sprawozdań finansowych, sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej. Badamy zarówno sprawozdania jednostkowe oraz sprawozdania skonsolidowane grup kapitałowych. Oprócz powyższych usług, wykonujemy jeszcze usługi na rzecz przyszłych emitentów papierów wartościowych związanych z wejściem na GPW. Doradzamy oraz wykonujemy weryfikację części finansowej prospektów emisyjnych, memorandów informacyjnych oraz dokumentów rejestracyjnych. Przeprowadzamy badania historycznych danych finansowych na potrzeby prospektów emisyjnych i innych dokumentów informacyjnych.

Ponadto wykonujemy jeszcze szereg innych usług wynikających z kodeksu spółek handlowych, które wymagają zaangażowania Biegłego Rewidenta, do których zaliczamy badania planów połączenia spółek, ich przekształcenia lub podziału.

Andrzej Łopuszniak

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i finansów na Politechnice Gdańskiej. Po zdanych egzaminach i wpisaniu na listę doradców podatkowych Andrzej wielokrotnie i z sukcesem uczestniczył w rozwiązywaniu zawiłych problemów podatkowych jak również wielokrotnie był pełnomocnikiem w postępowaniach przed Organami Podatkowymi jak i sądami Administracyjnymi w Polsce. Jako biegły rewident badał sprawozdania finansowe spółek kapitałowych łącząc swoje pasje w zakresie finansów i podatków. Andrzej biegle włada językiem angielskim.

Grupa Audyt i Podatki sp. z o.o.

Biegli Rewidenci i Doradcy Podatkowi

ul. Hallera 170/2

53-203 Wrocław

tel./fax. 071 339 04 33

509 489 800, 508 142 124, 698 884 384

biuro@gaip.pl

^
© Copyright 2017 gaip.pl | Projekt i realizacja strony www - SoftSpark